ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง"

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง"
นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓"


เอกสารแนบ