ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


การบรรยายพิเศษเรื่อง

การบรรยายพิเศษเรื่อง "การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน (ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี) และการบังคับคดีนายประกัน"

          ด้วยการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมในสังกัดของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน (ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี) และการบังคับคดีนายประกัน"  โดยนายอดุลย์  ขันทอง  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้  เพื่อให้ศาลยุติธรรมในสังกัดถือปฎิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน  ณ  ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ชั้น  ๔  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๘  เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ตามหนังสือของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๘  ที่ ศย  ๓๐๘.๐๐๑/๒๒๐๕  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และ ศย  ๓๐๘.๐๐๑/๒๒๕๐  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

คลิกดาวน์โหลด
                         -  การระงับข้อพิพาททางเลือกในคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน/ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี
                         -  ศูนย์บังคับคดีนายประกัน
                        ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 21 ก.ค. 2554 :: ( อ่าน : 559 )


-